Nahrávám...

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 – Definice
Článek 2 - Totožnost podnikatele
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Smlouva
Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 9 – Cena
Článek 10 – Shoda a záruka
Článek 11 - Doručení a provedení
Článek 12 – Prodloužené transakce: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 13 – Platba
Článek 14 – Reklamační řád
Článek 15 – Spory
Článek 16 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách mají následující termíny následující význam:

 • Lhůta na rozmyšlenou: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy; Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a která uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;
 • Den: kalendářní den;
 • Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady produktů a/nebo služeb, jejichž povinnost dodání a/nebo nákupu je rozložena v čase;
 • Trvalé médium: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně určeny, způsobem umožňujícím budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací;
 • Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 • Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který podnikatel dává k dispozici a který může spotřebitel vyplnit, pokud chce využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 • Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty a/nebo služby spotřebitelům na dálku;
 • Smlouva na dálku: smlouva, kdy se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej produktů a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy včetně, používá pouze jedna nebo více technik komunikace na dálku;
 • Technologie pro komunikaci na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli současně ve stejné místnosti;
 • Všeobecné obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 - Totožnost podnikatele

Feniciolo BV
Kon. Wilhelminalaan 36
7711 km Nieuwleusen
Nizozemí
+31 529-769033
E-mailová adresa: [email protected]
Číslo Hospodářské komory: 55310885
DIČ: NL851650909.B.01

Článek 3 – Použitelnost

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku a objednávky mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 • Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlédnout u podnikatele a na žádost spotřebitele mu budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
 • Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku, lze znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupnit spotřebiteli v elektronické podobě tak, aby je bylo možné snadno uložit na odolný datový nosič. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné do všeobecných obchodních podmínek elektronicky nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele bezplatně zaslány elektronicky či jinak.
 • V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí obdobně druhý a třetí odstavec a v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek se spotřebitel může vždy spolehnout na příslušné ustanovení, které je nejvíce je pro něj příznivé.
 • Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo zničené, pak smlouva a tyto podmínky zůstanou v platnosti a příslušné ustanovení bude po vzájemné konzultaci okamžitě nahrazeno ustanovením aby se význam co nejvíce přiblížil originálu.
 • Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, je nutné posuzovat „v duchu“ těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • Nejistoty ohledně vysvětlení nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich podmínek by měly být vysvětleny „v duchu“ těchto všeobecných podmínek.

Článek 4 – Nabídka

 • Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 • Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a přizpůsobovat.
 • Nabídka obsahuje úplný a přesný popis produktů a/nebo služeb nabídl. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, tyto jsou věrným zobrazením nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.
 • Všechny obrázky, specifikace a údaje v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem k odškodnění nebo ukončení smlouvy.
 • Obrázky produktů jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.
 • Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti se pojí s přijetím nabídky. Týká se to zejména:
  • cena včetně daní;
  • možné náklady na dopravu;
  • způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké kroky jsou k tomu zapotřebí;
  • zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;
  • způsob platby, dodání a plnění smlouvy;
  • lhůta pro přijetí nabídky, případně lhůta, ve které podnikatel cenu garantuje;
  • výši sazby za komunikaci na dálku, jsou-li náklady na použití techniky pro komunikaci na dálku kalkulovány na jiném základě, než je běžná základní sazba za použité komunikační prostředky;
  • zda bude smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jak do ní může spotřebitel nahlédnout;
  • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat informace, které v rámci smlouvy poskytl, a v případě potřeby je obnovit;
  • jakékoli další jazyky, ve kterých lze kromě nizozemštiny uzavřít smlouvu;
  • kodexy chování, kterým podnikatel podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky nahlížet; a
  • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě prodloužené transakce.

Článek 5 – Smlouva

 • S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splnění odpovídajících podmínek.
 • Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud nebude přijetí tohoto přijetí potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 • Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření.
 • Podnikatel může v zákonných rámcích zjistit, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, jakož i všechny skutečnosti a faktory důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li na základě tohoto šetření podnikatel vážné důvody k tomu, aby smlouvu neuzavřel, je oprávněn objednávku či žádost odmítnout nebo k realizaci připojit zvláštní podmínky.
 • S produktem nebo službou zašle podnikatel spotřebiteli písemně nebo tak, aby je mohl spotřebitel uložit přístupným způsobem na trvalém nosiči, tyto informace:
  1. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kam se může spotřebitel obracet se stížnostmi;
  2. podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  3. informace o zárukách a stávajících službách po nákupu;
  4. informace uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud podnikatel tyto informace spotřebiteli již před uzavřením smlouvy neposkytl;
  5. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
 • V případě prodloužené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.
 • Každá dohoda se uzavírá za podmíněných podmínek dostatečné dostupnosti příslušných produktů.

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Při dodání produktů:

 • Při nákupu produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou počíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a oznámeným podnikateli.
 • Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Uplatní-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí produkt s veškerým dodaným příslušenstvím a – je-li to přiměřeně možné – v původním stavu a obalu. podnikatel, v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
 • Pokud chce spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit podnikateli do 14 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel to musí oznámit prostřednictvím vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel uvedl, že si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.
 • Pokud po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3 zákazník neoznámil, že si přeje využít svého práva na odstoupení, resp. výrobek nebyl podnikateli vrácen, koupě je skutečností.

Při poskytování služeb:

 • Spotřebitel má při poskytování služeb možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
 • Aby spotřebitel mohl využít svého práva na odstoupení od smlouvy, zaměří se na přiměřené a jasné pokyny poskytnuté podnikatelem s nabídkou a/nebo nejpozději při dodání.

Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy

 • Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení nepřekročí náklady na vrácení.
 • Pokud spotřebitel zaplatil nějakou částku, podnikatel mu tuto částku vrátí v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Toto platí za podmínky, že produkt již obchodník obdržel zpět nebo že lze předložit průkazný doklad o úplném vrácení. Úhrada bude provedena prostřednictvím stejné platební etody, kterou používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nepovolí jinou platební metodu.
 • V případě poškození produktu neopatrným zacházením samotným spotřebitelem odpovídá spotřebitel za případné znehodnocení produktu.
 • Spotřebitel nemůže nést odpovědnost za znehodnocení produktu, pokud podnikatel neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, musí tak učinit před uzavřením kupní smlouvy.

Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

 • Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u produktů popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas před uzavřením smlouvy.
 • Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:
  1. které byly vytvořeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
  2. které jsou jasně osobní povahy;
  3. které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit;
  4. které se mohou rychle kazit nebo stárnout;
  5. jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu, na které nemá podnikatel vliv;
  6. pro jednotlivé noviny a časopisy;
  7. u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
  8. u hygienických výrobků, u kterých spotřebitel porušil pečeť.
 • Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:
  1. týkající se ubytování, dopravy, restaurační činnosti nebo volnočasových aktivit, které mají být vykonávány v konkrétní den nebo během určitého období;
  2. jejichž dodávka byla zahájena s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
  3. týkající se sázení a loterií.

Článek 9 – Cena

 • Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
 • Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá podnikatel vliv, za proměnlivé ceny. Tento odkaz na výkyvy a skutečnost, že případné uvedené ceny jsou cenami cílovými, jsou uvedeny v nabídce.
 • Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 • Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
  1. tyto jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  2. spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy dnem účinnosti zvýšení ceny.
 • Sazby při dodání výrobků nebo služeb jsou bez DPH.
 • Všechny ceny podléhají tiskovým a překlepovým chybám. Za následky tiskových a sazebních chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a překlepových chyb není podnikatel povinen dodat výrobek za chybnou cenu.

Článek 10 – Shoda a záruka

 • Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu s dohodou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky spol. způsobilosti a/nebo použitelnosti a zákonná ustanovení platná ke dni uzavření smlouvy a/nebo nařízení vlády. Je-li to ujednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
 • Zárukou poskytovanou podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy uplatňovat.
 • Případné vady nebo chybně dodané výrobky je nutné podnikateli písemně nahlásit do 4 týdnů po dodání. Vrácené zboží musí být v původním obalu a v novém stavu.
 • Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Podnikatel však nikdy nezodpovídá za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace produktů.
 • Záruka neplatí, pokud:
  • Spotřebitel si dodané produkty sám opravil a/nebo zpracoval nebo je nechal opravit a/nebo zpracovat třetími osobami;
  • Dodané výrobky byly vystaveny abnormálním okolnostem nebo je s nimi jinak neopatrně zacházeno nebo jsou v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo byly ošetřeny na obalu;
  • Nedostatek je zcela nebo částečně důsledkem nařízení, které vláda vydala nebo učiní s ohledem na povahu nebo kvalitu použitých materiálů.

Článek 11 - Dodávka a realizace

 • Podnikatel bude při přijímání a realizaci objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb dbát maximální opatrnosti.
 • Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel společnosti sdělí.
 • Při řádném dodržení toho, co je uvedeno v odst. 4 tohoto článku, společnost provede přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Pokud se dodávka zpozdí, nebo pokud nebude možné nebo jen částečně vyřídit objednávku, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo ukončit smlouvu bez nákladů. Spotřebitel nemá nárok na náhradu škody.
 • Všechny dodací lhůty jsou orientační. Spotřebitel nemůže z žádných uvedených podmínek odvozovat žádná práva. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.
 • V případě zániku dle odst. 3 tohoto článku vrátí podnikatel částku, kterou spotřebitel zaplatil, co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od zániku.
 • Pokud se dodání objednaného produktu ukáže jako nemožné, bude se podnikatel snažit zajistit náhradní zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že je dodávána náhradní věc. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku jdou na účet podnikatele.
 • Nebezpečí škody a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku předání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli oznámenému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 12 – Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení

 • Spotřebitel může smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět kdykoli při řádném dodržení dohodnutých pravidel pro odstoupení od smlouvy a výpovědní lhůtě nepřesahující jeden měsíc.
 • Spotřebitel může smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět kdykoli do konce stanovené lhůty při řádném dodržení sjednaných storno pravidel. a výpovědní lhůta nejméně jeden měsíc.
 • Spotřebitel může smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
  • zrušit kdykoli a neomezit se na zrušení v konkrétní čas nebo v určitém období;
  • alespoň zrušit stejným způsobem, jakým je uzavřel;
  • zrušit vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil.

Obnova

 • Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na stanovenou dobu.
 • Na rozdíl od předchozího odstavce lze smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky prodloužit na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, pokud spotřebitel je proti této rozšířené dohodě. může zrušit konec prodloužení s výpovědní lhůtou nejdéle jeden měsíc.
 • Smlouva, která je uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na běžné lahůdky některé produkty nebo služby mohou být automaticky obnoveny pouze na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoli odstoupit s výpovědní lhůtou ne delší než jeden měsíc a výpovědní lhůtou ne delší než tři měsíce v případě, že se smlouva rozšiřuje na pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů.
 • Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelné doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) mlčky nepokračuje a končí automaticky na konci zkušebního nebo zaváděcího období.

Doba trvání

 • Má-li smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli zrušit po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud zrušení před uplynutím sjednané doby nebrání rozumnost a spravedlnost.

Článek 13 – Platba

 • Není-li dohodnuto jinak, musí být dlužné částky spotřebitelem uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě dohody o poskytování služby tato lhůta začíná běžet. poté, co spotřebitel obdrží potvrzení smlouvy.
 • Spotřebitel má povinnost nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích neprodleně oznámit podnikateli.
 • V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat spotřebiteli předem oznámené přiměřené náklady.

Článek 14 – Reklamační řád

 • Podnikatel má dobře zveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Reklamace plnění smlouvy musí být zcela a srozumitelně popsány podnikateli do 7 dnů poté, co spotřebitel vady zjistil.
 • Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví do 14 dnů, potvrdí přijetí a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 • Nepodaří-li se reklamaci vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který je předmětem řízení o řešení sporu.
 • Reklamace neruší povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
 • Je-li reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle své volby dodané výrobky zdarma vymění nebo opraví.

Článek 15 – Spory

 • Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se vztahuje pouze nizozemské právo. I když spotřebitel žije v zahraničí.
 • Vídeňská prodejní úmluva neplatí.

Článek 16 – Dodatečná nebo odchylná ustanovení

Dodatečná nebo odchylná ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek nesmí být spotřebiteli na újmu a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat